Flera remissinstanser kritiserar möjlig gårdsförsäljning

By 3 maj, 2022Nyheter

Utredaren Elisabeth Nilssons utredning om gårdsförsäljning – den tredje i ordningen – är ute på remiss. Sista dag för inlämnande av remissvar är den 10 juni men redan nu har ett flertal tunga remissinstanser lämnat in sina remissvar, bland annat Konsumentverket, Systembolaget och IOGT-NTO.

Vad dessa remissinstanser har gemensamt är flertalet argument för att utredningens förslag inte bör genomföras.

Konsumentverket anmärker i sitt yttrande att utredningens förslag innebär att en tillverkare med gårdsförsäljningstillstånd kan utgöra antingen ett serveringsställe eller ett försäljningsställe alternativt både och beroende på förutsättningarna i det enskilda fallet. Varken serverings- eller försäljningsställe är definierade i alkohollagen vilket kan innebära att – såvida ingen ändring av alkohollagen görs –kommunen kan komma att ha ett delat tillsynsansvar över marknadsföring hos tillverkare som har gårdsförsäljningstillstånd endast i de fall tillverkaren även räknas som ett serveringsställe, vilket inte alltid kommer vara fallet.

Systembolaget avstyrker både utredningens huvudförslag samt alternativa förslag på möjlig gårdsförsäljning. Enligt Systembolaget strider förslagen mot de EU-rättsliga reglerna om fri rörlighet för varor. Förslaget äventyrar även detaljhandelsmonopolet och ett beslut i enlighet med förslaget är sannolikt EU-rättsligt oåterkalleligt. Detta, menar de, är i direkt strid med de direktiv som utredningen fick. Till grund för Systembolagets remissvar ligger ett rättsutlåtande från Ulf Bernitz som är professor i europeisk integrationsrätt vid Stockholms universitet. Därtill har Systembolaget även genomfört ett eget EU-rättsligt övervägande som kommer till samma slutsatser.

Även IOGT-NTO avstyrker utredningens förslag. Organisationen är även ”mycket kritisk till stora delar av betänkandet” som de menar är bristfälligt och kommer fram till ett antal felaktiga slutsatser. Även IOGT-NTO kommer till slutsatsen att gårdsförsäljning inte kan kombineras med Systembolagets detaljhandelsmonopol, vilket i praktiken kan leda till att monopolet upphör. Man menar också på att analysen av den finska och norska modellen förbiser EU-rättsliga aspekter och att vid ett införande av gårdsförsäljningen kommer det inte vara möjligt att ”backa bandet”, som utredningen påstår. Som stöd för sin argumentation har IOGT-NTO använt sig av en rättslig utredning genomförd av advokatbyrån Cederquist.