Den svenska alkoholmodellen har genomgående ett högt förtroende hos allmänheten. Hela 7 av 10 svenskar uppger att de har förtroende för Systembolaget i Medieakademis årliga undersökning1. I Kantar Sifos mätningar (OPI) uppger 76,5 procent (2018) att man stödjer Systembolagets ensamrätt. Systembolaget toppar även återkommande svenskt kundnöjdhetsindex. 2017 var Nöjd Kund Index 84,3 för Systembolaget.

Systembolagets bevarande var en viktig fråga för den svenska regeringen under medlemskapsförhandlingen för inträde i EU. Inför folkomröstningen meddelade EU-kommissionen 1993 att Systembolagets detaljhandelsmonopol skulle få finnas kvar även om Sverige skulle bli medlem i EU.

Ett undantag för ett statligt detaljhandelsmonopol godkändes med hänvisning till skydd av folkhälsan. Sedan inträdet har formerna för det svenska alkoholmonopolet delvis förändrats för att bättre harmoniseras med EU-rätten, särskilt för att inte bryta mot principen om varors fria rörlighet.

Det svenska undantaget har sedan EU-inträdet prövats rättsligt, främst genom den så kallade Franzén-domen, då en ICA-handlare utmanade detaljhandelsmonopolet genom att sälja vin direkt till konsument i sin butik. EG-domstolen fastslog att det i EU-fördraget inte finns hinder mot nationella bestämmelser om ett statligt detaljhandelsmonopol, så länge monopolets existens motiveras utifrån skydd av folkhälsa och lika behandling av inhemska och utländska produkter.2

Däremot fann EG-domstolen att rätten att importera alkoholdrycker ej kunde vara begränsad på de vis som föreskrevs i den svenska lagstiftningen. Detta ledde till att Systembolagets monopol på försäljning till restauranger samt Vin & Sprits monopol på alkoholimport upphörde, medan Systembolagets monopol på detaljhandel i butik kvarstod.3

Att tillåta gårdsförsäljning baserat på närings och glesbygdspolitiska argument utgör en betydande risk. Det är sannolikt att EU- domstolen då skulle anse att den svenska alkoholpolitiken inte är sammanhängande och systematisk för att skydda folkhälsan, och att lagstiftningen och monopolet därför strider mot EU-rätten.

[1] http://medieakademien.se/wp-content/uploads/2018/03/Presentation-fortroendebarometern_2018.pdf

[2] Gårdsförsäljning, SOU 2010:98, sid. 45.

[3] Gårdsförsäljning, SOU 2010:98, sid. 169.